Algemene Voorwaarden

Bijgewerkt op 31 Mei 2022

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Miyagami en overeenkomst tussen een derde en Miyagami, waarbij Miyagami opdrachtnemer is

1.2 Met Miyagami wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Miyagami B.V., statutair gevestigd te (1051 CH) Amsterdam aan de Van Slingelandtstraat 8D met kvk nummer 83283927 bedoeld.

1.3 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend in een door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

1.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig, nietig of vernietigbaar of onuitvoerbaar mocht worden geacht door enige rechterlijke of arbitrale instantie zal een dergelijke bepaling geen effect sorteren en zoveel mogelijk worden vervangen door een geldige bepaling die wel het door partijen beoogde effect heeft en zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

Miyagami mag deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. Alle wijzigingen zullen worden bekend gemaakt door de nieuwe algemene voorwaarden te publiceren op de website van Miyagami.

Oplevering

2.1 Tussen partijen afgesproken tijdstippen van (op)levering zijn geen fatale termijnen tenzij dit in afwijking van deze bepaling bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Wel verplichten partijen zich ertoe zich in te spannen om op het overeengekomen tijdstip (op) te leveren.

2.2 Indien in een overeenkomst in afwijking van deze algemene voorwaarden een fatale termijn is overeengekomen, geldt dat Miyagami bij het verstrijken van deze termijn eerst in verzuim komt te verkeren nadat aan Miyagami schriftelijk een redelijke termijn is gegund om alsnog te leveren.

2.3 Indien het overeengekomen tijdstip wordt overschreden is Miyagami niet gehouden hiervoor enige (schade)vergoeding te betalen. Overschrijding van de termijn geeft een opdrachtgever van Miyagami ook niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen tegenover Miyagami op te schorten.

2.4 In het geval Miyagami aan opdrachtgever een licentie ter beschikking stelt is opdrachtgever, behoudens in de hoofdovereenkomst opgenomen andersluidende afspraken, gerechtigd de (auteursrechtelijke) beschermd werken, die door Miyagami in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever worden gemaakt en/of ter beschikking wordt gesteld, voor onbepaalde duur te gebruiken voor zo lang opdrachtgever voldoet aan de op haar rustende (financiële) verplichtingen en niet tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst. De intellectuele eigendomsrechten blijven steeds bij Miyagami; het is opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde gelicentieerde werken te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

2.5 Opdrachtgever mag de door Miyagami gerealiseerde werken en/of geleverde diensten uitsluitend ten behoeve van de eigen organisatie gebruiken, waarbij het opdrachtgever niet is toegestaan om derden gebruik te laten maken van de dienst/het werk. Gebruik door derden welke bij het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren bij Miyagami is pas toegestaan na expliciete schriftelijke toestemming van Miyagami. Indien er bij Miyagami een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat opdrachtgever de reikwijdte van de licentie of het beoogde gebruik van het geleverde werk overschrijdt, dan verleent opdrachtnemer op eerste verzoek van Miyagami toegang tot gebouwen en systemen van opdrachtgever en wordt iedere medewerking verleend aan een door Miyagami te verrichten onderzoek.

2.6 Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat het door Miyagami gerealiseerde werk en/of prestatie is geleverd zijn beklag doet over eventuele gebreken of tekortkomingen wordt de geleverde prestatie geacht te zijn goedgekeurd.

2.7 Het door Miyagami gerealiseerde werk en/of de geleverde prestatie wordt eveneens geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment dat het door opdrachtgever in gebruik is genomen.

2.8 Indien een acceptatietest is overeengekomen zal, in afwijking van hetgeen is bepaald in 2.6 en 2.7 gedurende een periode van 14 dagen nadat de applicatie voor opdrachtgever beschikbaar is de applicatie worden getest. Het is de klant dan niet toegestaan om de applicatie al aan te wenden voor de exploitatie van de onderneming of organisatie. Gedurende de periode van 14 dagen dient opdrachtgever de applicatie te toetsen. De opdrachtgever is daarbij zelf verantwoordelijk voor het voldoende beschikbaar stellen van middelen, waaronder gekwalificeerd personeel, om de toets naar behoren uit te kunnen voeren. De opdrachtgever dient uiterlijk op de 14e dag van de testperiode aan Miyagami schriftelijk kenbaar te maken in welke mate de applicatie voldoet aan de schriftelijk overeengekomen functionele en technische specificaties. Het werk geldt als geaccepteerd op de eerste dag na het aflopen van de testperiode indien door opdrachtgever bij Miyagami geen schriftelijk testrapport is ingediend. Is wel een schriftelijk testrapport ingediend, dan geldt het werk als geaccepteerd op de dag nadat Miyagami de in het testrapport opgenomen fouten heeft hersteld. Miyagami is uitsluitend gehouden in het testrapport opgenomen fouten te herstellen, voor zover die fouten betrekking hebben op de oorspronkelijk overeengekomen functionele en technische specificaties.

2.9 Nadat het gerealiseerde werk en/of de geleverde prestatie is goedgekeurd of het geacht wordt te zijn geaccepteerd vervalt het recht van opdrachtgever om Miyagami aan te spreken voor tekortkomingen of gebreken aan het werk. Miyagami is vanaf het moment dat de prestatie is geaccepteerd ontslagen van aansprakelijkheid voor tekortkomingen die op het tijdstip van levering redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden. Verplichtingen aan de zijde van Miyagami na acceptatie ontstaan eerst nadat daartoe een afzon derlijke SLA overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

Prijs en bepaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

3.2 Indien Miyagami gedurende de uitvoering van een overeenkomst de opdracht tot het verrichten van meerwerk krijgt kan hij hiervoor een aanvullend bedrag in rekening brengen. Miyagami zal in voorkomende gevallen zo veel mogelijk in overleg met opdrachtgever treden om meerprijs afspraken te maken.

3.3 Indien Miyagami opdracht krijgt tot het verrichten van meerwerk zonder dat er voldoende gelegenheid is geweest om hierover concrete meerprijs afspraken te maken, is Miyagami bevoegd tot 20% over de gehele projectsom aan meerprijs in rekening te brengen. Opdrachtnemer verbindt zich op voorhand aan de verschuldigdheid van de meerprijs tot 20% over de gehele projectsom.

3.4 Indien de omstandigheden waaronder de opdracht moet worden uitgevoerd afwijken van de voor totstandkoming van de overeenkomst aan Miyagami door de opdrachtgever verstrekte informatie attendeert Miyagami opdrachtgever hierop en is Miyagami gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen dan wel de opdracht te beëindigen zonder dat hij tot enige vergoeding van schade of terugbetaling gehouden is.

3.5 Betaling van de door Miyagami gefactureerde bedragen geschiedt binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur zonder dat opdrachtgever tot verrekening, inhouding of opschorting bevoegd is.

3.6 Indien niet binnen de onder 3.5 genoemde termijn is betaald, is Miyagami bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten of schade tegenover opdrachtgever.

3.7 Indien, nadat een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, de volgens deze overeenkomst eventueel door Miyagami te betalen vracht- en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, belastingen en andere heffingen van overheidsinstanties, in binnen- en buitenland, tussentijds worden verhoogd, heeft Temagami het recht deze verhogingen in de prijzen aan opdrachtgever door te berekenen.

3.8 In geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting van opdrachtgever, is Miyagami gerechtigd jaarlijks de prijzen en tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2015 (2015=100).

3.9 De prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, mede gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een overeenkomst geldende inkoopprijzen, marktconforme lonen en valuta verhoudingen. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren, na de dag van de totstandkoming van de overeenkomst maar voor oplevering van het werk, is Miyagami bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. Dit geldt ook indien de producten ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden. Van toepassing zijn de prijzen die gelden op de dag van de oplevering.

3.10 Betaalt klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Blijft klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan kan leverancier de vordering uit handen geven en is klant naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding van alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van externe deskundigen.

3.11 In afwijking van hetgeen in dit artikel is bepaald zal Miyagami indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf gedurende de eerste drie maanden na aanvang van de overeenkomst niet gerechtigd zijn tot het doorvoeren van enige prijsverhoging.

Verantwoordelijkheden opdrachtgever

4.1 In geval Miyagami door opdrachtgever wordt gevraagd om een werk op locatie te realiseren of te plaat sen, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke arbeidsomstandigheden, het verkrijgen van de benodigde toestemming, vergunningen en ontheffingen. Opdrachtgever draagt daarnaast zorg voor de noodzakelijk faciliteiten, waaronder netwerkfaciliteiten. Miyagami is niet aansprakelijk voor storingen of niet beschikbaarheid van deze faciliteiten.

4.2 Indien een derde, waaronder overheden en andere keurende instanties, het plaatsen/realiseren en/of het gebruik van een door Miyagami in opdracht van opdrachtgever gerealiseerd werk niet toestaat, dan ontslaat dit opdrachtgever op geen enkele manier van zijn (betalings)verplichtingen tegenover Miyagami.

4.3 In geval Miyagami door opdrachtgever wordt gevraagd om een werk op locatie te realiseren of te plaat sen, dan is opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de locatie en de benodigde hardware voor het uitvoeren van de opdracht door Miyagami. Indien de locatie en/of hardware niet geschikt blijkt te zijn of volledig uitvoering van de opdracht door Miyagami verhindert, ontslaat dit opdrachtgever niet van zijn (betalings)verplichtingen tegenover Miyagami.

4.4 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheer, het inregelen, het instellen, de controle en het gebruik van het door Miyagami geleverde werk.

4.5 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de juiste benodigde hardware, infrastructuur en software is geïnstalleerd, correct is ingericht en ingesteld en up-to-date is en blijft en dat al de vereiste licenties en goedkeuringen van derden zijn verkregen die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten van Miyagami.

4.6 Het is opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miyagami wijzigingen door te voeren in het door Miyagami gerealiseerde werk.

4.7 Tot de door Miyagami gerealiseerde werken en voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken die door Miyagami op de locatie van opdrachtgever zijn afgeleverd draagt Miyagami hiervoor de verantwoordelijkheid. Vanaf het moment dat de door Miyagami gerealiseerde werken en overige benodigde al dan niet in eigendom van Miyagami zijnde zaken zich op locatie bij de opdrachtgever bevinden draagt de opdrachtgever hiervoor de verantwoordelijkheid. Opdrachtgever verbindt zich ertoe de zaken als goed huisvader te bewaren en de zaken deugdelijk te verzekeren.

4.8 Opdrachtgever garandeert Miyagami dat er een adequate verzekering is afgesloten voor aansprakelijkheid van opdrachtgever, zijn personeel, door zijn ingeschakelde derden alsmede voor schade aan of verlies van zaken, voor ongevallen en voor personenschade of overlijden.

4.9 Opdrachtgever verbindt zich ertoe om door zijn afgesloten verzekeringen in te schakelen in het geval opdrachtgever door Miyagami wordt aangesproken voor door Miyagami geleden en/of te lijden schade. Opdrachtgever voorziet Miyagami op eerste verzoek van de naam van de verzekeraar, het polis-, relatie- en dossiernummer alsmede van de contactgegevens van de dossierbehandelaar.

4.10 Partijen zijn verplicht zich in te spannen tot het treffen van voldoende maatregelen tot informatiebeveiliging en beveiliging van systemen, waarbij wordt voldaan aan een niveau van beveiliging dat past bij de stand van de techniek en in verhouding staat tot de projectkosten, de aard van de bedrijfsvoering en de aard, omvang en context van de te beschermen informatie.

Software als dienst

5.1. Indien de applicatie louter is online dienst wordt aangeboden, geldt dat het een applicatie betreft die een breed doel dient en door meerdere klanten van Miyagami worden afgenomen. Miyagami is niet gehouden specifiek door de opdrachtgever gewenste functionaliteit te leveren en/of het voortdurend leveren van bestaande functionaliteit te garanderen. Wijzigingen van de applicatie in het belang van de bredere inzetbaarheid van de applicatie kan ten kosten gaan van door opdrachtgever voor het gebruik gewenste functionaliteit. Hiervoor is Miyagami niet aansprakelijk.

5.2. In geval van een wijziging van door de opdrachtgever gewenste en voor de bedrijfsvoering van de opdrachtgever relevante functionaliteit zal opdrachtgever gerechtigd zijn de overeenkomst tegen het einde van een kalendermaand te beëindiging.

5.3. Indien dit voor het onderhoud aan applicatie noodzakelijk is, is het Miyagami toegestaan om de online dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen. Miyagami is op geenszins aansprakelijk voor enige gevolgen hiervan voor opdrachtgever of derden.

5.4. Miyagami garandeert geen foutloze en ononderbroken functioneren van de online dienst. Miyagami zal zich inspannen om fouten in de applicatie, voor zover de broncode volledig door Miyam Gami zelf is ontwikkeld, binnen een redelijke termijn op te herstellen. Miyagami voert herstel naar eigen inzicht uit en is niet gehouden herstel op verzoek van opdrachtgever uit te voeren.

Intellectueel eigendom

6.1 Alle rechten verband houdende met het intellectuele eigendom rustende op door Michigami ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde werken, waaronder maar niet uitsluitend, applicaties, web sites, databases, bestanden, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals rapportages, (data)analyses, concepten, ideeën, ontwerpen, documentatie, offertes en vergelijkbare materie die in de precontractuele fase met opdrachtgever is gedeeld, berusten uitsluitend bij Miyagami, Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten voor zover dit uit de gesloten overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet voortvloeit. Aan opdrachtgever toegekende rechten zijn niet-exclusief, mogen niet worden overgedragen, mogen niet belast worden met beperkte rechten en mogen niet in gebruik gegeven worden aan derden.

6.2 Uitsluitend indien partijen hier expliciet schriftelijke afspraken over hebben gemaakt wordt het intellectueel eigendom door Miyagami overgedragen. Indien sprake is van het overdragen van intellectueel eigendom door Miyagami blijft Miyagami, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd om onderdelen van het overgedragen intellectueel eigendom waaronder, maar niet uitsluitend, broncode, ideeën, ontwerpen, concepten, documenten, etc, onbeperkt te gebruiken voor andere doeleinden voor zichzelf en ten behoeve van derden. Het overdragen van intellectueel eigendom beperkt Miyagami daarnaast geenszins om voor zichzelf of anderen vergelijkbare applicaties te ontwikkelen of diensten aan te bieden.

6.3 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Miyagami niet toegestaan om uit door Miyagami gerealiseerd werk de merken, handelsnamen, verwijzingen en aanduidingen over de functionaliteit of vertrouwelijkheid te (laten) wijzigen of te (doen) verwijderen.

Dataopslag en hosting

7.1 In het geval tussen opdrachtgever en Miyagami afspraken zijn gemaakt over hosting van het werk of andere vormen van data opslag geldt dat Miyagami hierin voorziet door het inschakelen van een derde partij en het enige doel opslag betreft. Miyagami treedt nadrukkelijk niet op als houder, bewaker of bewaarnummer.

7.2 Indien opdrachtgever in verzuim verkeert met betaling van de voor hosting of dataopslag verschuldigde bedragen verwerft Miyagami het recht om de opgeslagen data te verwijderen zonder enige aansprakelijkheid voor verlies of schade ten gevolge hiervan.

7.3 De opdrachtgever stemt ermee in dat de opgeslagen data tot zekerheid dient van het recht van betaling van de overeengekomen vergoeding aan de zijde van Miyagami.

7.4 Het risico verbonden aan opslag wordt uitsluitend door opdrachtgever gedragen.

7.5 Miyagami garandeert geen beschikbaarheid en functioneren van data en werk voor zover dit afhankelijk is van hosting door een derde.

7.6 Tenzij nadrukkelijk in de hoofdovereenkomst is overeengekomen voorziet Miyagami niet in back-up van data, werk of applicaties.

7.7 Indien is overeengekomen dat Miyagami voorziet in back-ups, dan zal Miyagami overeenkomstig de gemaakte afspraken voorzien in het periodiek opslaan van de door Miyagami bij een derde opgeslagen gegevens van de opdrachtgever. Is geen specifieke afspraken zijn gemaakt maakt Miyagami wekelijks een back-up die zij gedurende maximaal een jaar bewaart.

Aansprakelijkheid en schade

8.1 Behoudens in het geval een contractspartij verliezen of schade lijdt door opzettelijke handelen van Miyagami of door grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van Miyagami is iedere aansprakelijkheid van Miyagami uitgesloten. Miyagami is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade waaronder bedrijfsschade, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever en gederfde winst begrepen. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

8.2 In het geval door een rechter wordt overwogen dat Miyagami zich niet met succes op de onder artikel 8.1 opgenomen uitsluiting kan beroepen beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke verzekering(en) van Miyagami wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit, voor zover het eigen risico niet al vervat is in de uitbetaling uit hoofde van de verzekering(en). Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door Miyagami in betreffend geval geoffreerde prijs van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 Iedere aanspraak tegenover Miyagami vervalt door verloop van 6 maanden na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

8.4 De opdrachtgever vrijwaart Miyagami tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die Miyagami ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht.

8.5 Miyagami is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door zijn ingeschakelde derden. Miyagami is gerechtigd om, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door zijn ingeschakelde derden te aanvaarden.

Geheimhouding

9.1 Opdrachtgever zal gedurende de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst en na het beëindigen hiervan de door Miyagami verstrekte informatie, waaronder maar niet uitsluitend begrepen concepten van producten, ideeën achter producten, de uitwerking van producten, broncode, documentatie, technische gegevens, commerciële, financiële en juridische informatie, geheim houden en niet (geheel of gedeeltelijk) op welke wijze dan ook aan derden openbaar maken en/of in welke vorm en op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen, tenzij hiervoor door Miyagami expliciet schriftelijk toestemming is gegeven.

Overmacht

10.1 In geval van overmacht is geen van beide partijen aansprakelijk voor het niet nakomen of de vertraging van een verplichting. Van overmacht is sprake in geval van: een oorlogshandeling, vaardigheden of sabotage; een gewelddadig of destructief natuurlijk verschijnsel waardoor een partij invloed verliest op de mogelijkheid tot (tijdige) nakoming, pandemieën, elektrische, internet- of telecommunicatie storingen die niet zijn veroorzaakt door de verschuldigde partij; overheidsbeperkingen, waaronder het weigeren van vergunningen; overige omstandigheden buiten de redelijke controle van de verschuldigde partij. Beide partijen zullen alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te beperken. Indien de overmachtsituatie meer dan 30 dagen aanhoudt, kan iedere partij de overeenkomst schriftelijk beëindigen. Opdrachtgever blijft verplicht de tot de opzegging door Miyagami verrichte werkzaamheden te betalen.

Boetebeding

11.1. Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van hetgeen in de met Miyagami gesloten overeenkomst is overeengekomen van welke overeenkomst deze algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken, verbeurt zij ten gunste van Miyagami, zonder dat ingebrekestelling of andere voorafgaande kennisgeving vereist is, een boete van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro), vermeerderd met € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, met ingang van de dag waarop de tekortkoming is aangevangen.

11.2. Miyagami zal gerechtigd zijn tot de boete onverminderd alle overige rechten en middelen die haar ter beschikking staan, met inbegrip van het recht om, naast de contractuele boete, wettelijke schadevergoeding te vorderen.

11.3. Toepasselijkheid van artikel 92 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Slotbepalingen

12.1. Ten aanzien van de door Miyagami verrichte prestaties en de door opdrachtgever verschuldigde bedragen levert de administratie van Miyagami dwingend bewijs op.

12.2. Op iedere rechtsbetrekking tussen Miyagami en derden is Nederlands recht van toepassing.

12.3. Geschillen die verband houden met deze overeenkomst zullen uitsluitend ter beoordeling worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie Utrecht.