Privacybeleid

Bijgewerkt op 31 mei 2022

1. Introductie

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld jouw werkgever). Met deze privacy verklaring informeren wij jou over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Wij zijn: Miyagami BV van Slingelandtstraat 8d 1051 CH, Amsterdam

2. Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

NAW-gegevens;

geboortedatum en -plaats of leeftijd;

geslacht;

contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;

CV;

contactgegevens voor noodgevallen (naam, adresgegevens, telefoonnummer en relatiestatus);

kopie identiteitsbewijs (alleen indien nodig!)

bankrekeningnummer;

gegevens over voorgaande opleidingen en functies (in het kader van een sollicitatie);

gegevens over jouw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

3. Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Ook kan er een gerechtvaardigd belang bestaan om persoonsgegevens te verwerken, zoals in het geval van een sollicitatieprocedure.

Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er van uit (mogen) gaan dat die ook in jouw belang zijn, zoals:

Communicatie en informatievoorziening;

het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;

facturering en incasso.

Het kan gebeuren dat wij contact met jou opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Indien jou dit niet op prijs stelt, dan leest jou hieronder wat jouw rechten hierin zijn.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we jou daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van jouw toestemming voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij jou daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

4. Sollicitanten

Sollicitanten wijzen wij graag op het volgende. jou wordt gevraagd om in jouw sollicitatiebrief nooit jouw burgerservicenummer of geloofsovertuiging op te nemen en jou hoeft eveneens geen pasfoto of kopie van het legitimatiebewijs bij te voegen. Mocht dit relevant zijn, dan komt dit gedurende het sollicitatieproces aan bod. jouw sollicitatie wordt gedurende de looptijd van een sollicitatieprocedure bewaard door de verantwoordelijk medewerker, daarna vernietigd. Dit is doorgaans zo'n 3 maanden. Mochten wij interesse hebben in jouw profiel, maar wij jou niet direct kunnen uitnodigen voor een gesprek, dan kunnen wij jou vragen om expliciete toestemming te geven om jouw sollicitatie tot 12 maanden in portefeuille te houden.

5. Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens, maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder of adviseurs wiens advies wij betreffende jouw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden jouw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij jouw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Overigens wijzen wij jou er graag op dat wanneer jou ons een openbaar bericht via social media toezendt, anderen kennis kunnen nemen van dit bericht. Stuurt jou gevoelige informatie daarom zoveel mogelijk op een andere wijze toe.

6. Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als jou hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt of indien in het betreffende land het door de AVG gewaarborgde beveiligingsniveau voor persoonsgegevens niet wordt ondermijnd en er voldoende belang bestaat bij een verwerking buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien jou hier prijs op stelt, lichten wij jou graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

8. Bewaartermijnen

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf 'Doelen van en grondslagen voor de verwerking'). Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging.

9. jouw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt jou bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft jou het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien jou dit wenst.

10. Klachten

Mocht jou een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we jou hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft jou altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt jou via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

11. Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een inbreuk (een zogenaamd datalek) met betrekking tot jouw persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte, indien er een grote kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd. Wij zullen een datalek zo nodig melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en deze is steeds te vinden op onze website en kan jou op verzoek worden toegezonden.

13. Cookies

We gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in mensen die ons platform bezoeken. te zien Daarnaast wordt reCAPTCHA V3 van Google gebruikt. Met deze functie wordt het onderscheid gemaakt tussen mens of robot als gebruiker. De privacyvoorwaarden van Google zijn van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op hun website.

14. Tot slot

Wij hopen jou met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht jou echter nadere vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt jou contact opnemen met Dale Wesdorp via email: dale@miyagami.com.